Organisatie

Het Deputaatschap voor de Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten heeft van de Generale Synode de opdracht het geheel van het evangelisatiewerk binnen de gemeenten te behartigen. Evenwel blijft de plaatselijke kerkenraad verantwoordelijk voor het evangelisatiewerk vanuit de eigen gemeente.

Uit het mandaat:

art. 3.: De taken genoemd in de evangelisatieorde 2007 als bezinning, beleidsvorming, advisering, stimulering, begeleiding en coördinatie, zullen door het deputaatschap uitgevoerd worden ten aanzien van de volgende werkterreinen: evangelisatieposten, -projecten en plaatselijke gemeenten.

art 4.: Het deputaatschap is bovenal verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het evangelisatiewerk en de methoden van evangelisatie. Het deputaatschap zal zich daarom inzetten om de activiteiten vallende onder de in artikel 3 genoemde werkterreinen (ev.posten/projecten/gemeenten) te begeleiden d.m.v. bezinning, toerusting en materiaalvoorziening.