Evangeliseren met uw steun!

De voortgang van het Evangelisatiewerk ligt in Gods handen. Hij is de Koning van de Kerk en zal zorgdragen dat Zijn Evangelie over de hele wereld verspreid zal worden. Hiervoor gebruikt Hij mensen en middelen. Hierover lezen we in Zijn Woord. Daarom roepen we vanuit Zijn Woord ook u op om ons te steunen in het werk. Opdat evangelisatie vanuit de hele gemeente gedragen en gedaan zal worden. Er zijn drie belangrijke manieren om ons in het werk te steunen: bidden, helpen en geven!


Bidden Efeze 6 vers 18 en 19

Met alle bidding en smeking biddende te allen tijde in den geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; En voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken;

In de eerste plaats kunt het evangelisatiewerk steunen doormiddel van het gebed. Dit kan persoonlijk, in uw gezin als ook in de kerkelijke gemeente. We lezen in de Bijbel dat Paulus de gemeente oproept om dagelijks te bidden voor hem en de voortgang van het Evangelie. Laten we deze oproep van Paulus ter harte nemen en bidden voor het landelijke evangelisatiewerk, de evangelisatieposten, onze evangelisten, de vele vrijwilligers en alle betrokkenen bij het werk. Dit met oog op de verheerlijking van Zijn Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Juist ook in dit werk zijn we afhankelijk van de leiding, hulp en zegen van de Heere. Evangelisatiewerk is Zijn werk, we mogen én moeten het daarom van Hem verwachten. Ook is Evangelisatiewerk blootgesteld aan strijd, het is werk aan het geestelijke front, hierin hebben we de bescherming en bewaring van de Heere nodig. Paulus schrijft: we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten en geweldhebbers dezer wereld.

Daarom: steun het werk in uw gebed.


Helpen Lukas 10 vers 37

En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks.

In de tweede plaats kunt u het evangelisatiewerk steunen door actief mee te helpen. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk op één van onze evangelisatieposten, of als u gevraagd wordt om lid te worden van de evangelisatiecommissie in uw kerkelijke gemeente. Ook zijn er door het hele land in onze kerkelijke gemeentes kinder- en tienerclubs die steeds weer vrijwilligers nodig hebben. Dit geldt ook voor het meehelpen tijdens een folderactie of het straatwerk. Neem hiervoor gerust contact op met de evangelisatiecommissie in uw gemeente en als deze er (nog) niet is, zijn we als EVGG bereid mee te denken om bijvoorbeeld te komen tot het oprichten van een evangelisatiecommissie en het opzetten van activiteiten in uw gemeente voor onze onkerkelijke naaste. Zo kan, in afhankelijkheid van de Heere, ook door de hulp van vele vrijwilligers het evangelie in ons land verspreid worden onder jong en oud!

Daarom: steun het werk door uw hulp!


Geven 2 Korinthe 9 vers 7b

want God heeft een blijmoedigen gever lief.

In de derde plaats kunt het evangelisatiewerk steunen door uw financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van huisvesting, clubgebouwen, salarissen, ontwikkeling van evangelisatie- en foldermateriaal en het geven van toerusting. Op de pagina geven leest u meer over de mogelijkheden hoe u ons financieel kunt steunen. Direct een bijdrage overmaken? Klik dan op online gift. Door uw financiële steun kan het werk z’n voortgang hebben.

Daarom: steun het werk door uw gift!